Nadace, které skutečně pomáhají

Kapka naděje, Světluška, Nadace manželů Havlových, Nadace ČEZ, Nadace Terezy Maxové… Co mají všechny tyto nadace společné? Touha někomu pomoci? Snad.

Vybrat peníze pro dobrou věc je težší, než se zdá

Ve stínu všech těchto nadací většinou stál či stojí někdo, kdo se chtěl zabývat konkrétním problémem, který se jej třeba i osobněji dotýkal. Jednoduše někdo, kdo o tom nechtěl jen mluvit, ale kdo chtěl především jednat. Zkus jim porozumět, ale především – zkus je rozpoznat! Protože není nadace jako nadace.

Vždy je komu pomáhat

Většina z nás si pod termínem nadace představím organizaci, jejímž účelem je pomáhat určitému okruhu lidí. Neziskovou organizaci s nejrůznějším okruhem zájmů i aktivit. Mohou být zaměřeny na pomoc dětem, mládeži, onkologicky nemocným, duševně či tělesně postiženým, seniorům a dalším.

Věděla jsi, že…? V České republice si nadaci může založit téměř každý. Hlavním problémem ale většinou bývá počáteční vklad. Ten je totiž celých 500 tisíc korun. A jelikož je tento požadavek přímo zakotven v zákonu, nelze jej nijak „obejít“.

Ptáš se, kde se ale nadace jako takové vůbec vzaly?  České nadace začaly vznikat již za první republiky (1918-1398), jejich vývoj byl ale velmi brzy přerušen komunistickým vlivem, který pomoc, ať už od nadací či jednotlivců, nevnímal jako nutnou.

Ve světě však mají nadace mnohem delší tradici. Různá formy pomoci vznikaly odnepaměti. Ano, nemusely mít přesnou struktury, cílovou skupinu ani ředitele v čele. Důležitější však je, že pomáhaly tam, kde bylo právě třeba – bez několikaměsíčních příprav, sepisování projektů či získávání grantů. Pomoc byla jednoduše založená na solidaritě. Faktem je, že díky tomu se společnost rozdělila na dvě strany. Na dárce, kteří měli finance, ale od samotné „terénní“ práce udržovali určitý odstup, a na realizátory pomoci, kteří sice neměli prostředky, ale uměli disponovat financemi získanými od dárců. Postupem času začala být pomoc více strukturována a byly přijímány nové zákony zaměřující se na potřebné. Podpora nadací se tak stala jakýmsi „módním hitem smetánky“.

Co se skrývá za pokladničkou?

Většina lidí má přirozeně povědomí o těch nejznámějších (respektive) nejpopulárnějších nadacích. Ale jak (a především z jakých financí) „žijí“ ty menší nadace? Zdrojů může být hned několik. Sama ses určitě ve svém životě už několikrát setkala s různými sbírkami, které mohou probíhat formou DMSek, což je v současné době jedna z nejoblíbenějších a nejužívanějších forem. Další neopomenutelnou formou jsou sbírky na ulici. Nadace mohou mít i vlastní sponzory – velké firmy, které mohou nadaci podporovat i z důvodu vlastní reklamy; ale i jednotlivce, kteří mají zájem nadaci pomoci nejen finančně, ale často jsou ochotni věnovat svůj čas a práci jako dobrovolníci bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu.

Finance lze ale získat i vlastní prací nadace. V tomto případě může jít o prodej vlastních výrobků či výrobků od klientů. Možností je tedy mnoho, ne vždy je ale získávání peněz tak lehké, jak se může na první pohled zdát. Velkou však nesporně zůstává, že jakékoliv zisky nadací jsou osvobozeny od daní.

Hlavně nenaletět podvodníkům

Každoročně se v médiích „vyrojí“ několik případů falešných zástupců nadace, a tím pádem o obelhaných a „okradených“ lidí.Jak poznáš, že nejde o podvodníka, který chce „sbírkou“ pomoci jen sám sobě? Skutečná sbírka pořádaná určitou nadací by měla být přinejmenším transparentní – měla bys vědět, na jaké účely budou peníze ze sbírky použité. „Výběrčí“ by měl být navíc vybaven vlastním občanským průkazem a kartičkou se svým jménem, rodným číslem a razítkem organizace. Pokud si tedy nejsi jistá věrohodností sbírky, vůbec se neboj se o legitimaci požádat!

[toggle_content title=”KAPKA NADĚJE”]
KAPKA NADĚJE

Jedna z nejznámějších českých nadací zaměřující se na dětské onkologické pacienty byla založena Vendulou Svobodovou v roce 1999. Hlavním impulzem založení nadace bylo onemocnění leukémií její čtyřleté dcery Klárky. Vendula Svobodová odmítla jen nečinně přihlížet trápení dalších malých pacientů a rozhodla se uspořádat benefiční koncert ve Státní opeře s názvem Kapka naděje, z jehož výtěžku byl zakoupen specializovaný přístroj na diagnostiku dětské leukémie. Po Klárčině smrti byla založena i samotná nadace, které název Kapka naděje zůstal. Nadace každoročně pořádá několik benefičních koncertů a díky dobrému jménu se její aktivity rozšířily do téměř všech nemocnic České republiky. Cílem Kapky naděje je zlepšit nejen samotnou diagnostiku leukémie, ale i podpořit menší regionální nemocnice a zajistit lepší psychosociální pomoc pacientům i jejich rodinám.
[/toggle_content]

[toggle_content title=”SVĚTLUŠKA”]
SVĚTLUŠKA

Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, který podporuje především lidi s těžkým zrakovým postižením. Jak sis mohla i sama všimnout, Světluška je populární projekt podporovaný několika známými tvářemi – patronkou je Aneta Langerová, díky které se koncertu Světlo pro Světlušku každoročně účastní mnoho známých osobností, jako například Anna K., David Koller nebo Matěj Ruppert. Navíc je nadace Světluška opravdu transparentní, protože na jejích webových stránkách je přesně uvedeno, kolik peněz bylo do čeho investováno a je zde zmíněna jak pomoc jednotlivcům, tak neziskovým organizacím, a pokud se rozhodneš nadaci přispět, můžeš mít o svém příspěvku i nadále přehled.
[/toggle_content]
[toggle_content title=”Nadace VIZE 97″]
Nadace VIZE 97

Nadace VIZE 97, neboli Nadace manželů Havlových. Nadace má na rozdíl od jiných poměrně široký okruh zájmů. Do jejich činnosti spadá jak problematika rakoviny, tak například udělování stipendií studentům či péče o seniory. Každý dárce si tedy může vybrat, na kterou z nepřeberného množství aktivit Nadace by rád svůj příspěvek věnoval. V minulosti byly hlavními projekty například pomoc při povodních, otevření centra Mamma Help pečující o ženy s nádorovým onemocněním prsu, či adopce na dálku čečenských dětí přímo členy Nadace VIZE 97.
[/toggle_content]

[toggle_content title=”NADACE ČEZ”]
NADACE ČEZ

Nadace ČEZ byla založena v roce 2002. Dříve však nesla název Nadace Duhová energie. Nejvýznamnějším poskytovatelem financí je společnost ČEZ, ale na fungování nadace se významně podílí i ostatní společnosti Skupiny ČEZ. Mezi nejznámější aktivity Nadace patří projekty Oranžové hřiště, Oranžová učebna a Oranžové schody. Projekt Oranžové hřiště je zaměřen na výstavbu nových a bezpečnějších dětských hřišť. Cílem projektu Oranžová učebna je zkvalitnit na školách výuku fyziky a s ní souvisejících předmětů lepší vybaveností daných učeben. Zpřístupnění studia tělesně znevýhodněným studentům je hlavním záměrem projektu Oranžové schody, neboť málokterá škola je architektonicky navržená bezbariérově. Odstraňování problémů s tím souvisejících je tedy důležitým posláním nadace.
[/toggle_content]
[toggle_content title=”NADACE TEREZY MAXOVÉ”]
NADACE TEREZY MAXOVÉ

Hlavním cílem Nadace Terezy Maxové je umožnit každému dítěti žít v rodině, a tím omezit pobyt dětí v ústavní péči. Nadace stojí na třech důležitých pilířích, bez nichž by nebylo její fungování možné. Jsou jimi: prevence, podpora náhradního rodičovství a kompenzace nedostatků ústavní výchovy, kterých je i přes veškerá opatření stále dost. Projekty nadace jsou zaměřeny především na podporu a terapii pěstounských rodin, trénink pro náhradní rodinnou péči, ale i na celkovou informovanost společnosti o možnostech náhradní rodinné péče. K úspěchu nadace přispívá nedílnou částí i její zakladatelka Tereza Maxová, která je nejen úspěšnou modelkou, ale má nebývalé předpoklady i pro řízení nadace, jak dokazuje již šestnáctým rokem.
[/toggle_content]
[toggle_content title=”ZAHRANIČNÍ NADACE”]
ZAHRANIČNÍ NADACE

Zahraniční nadace jsou většinou zřízeny na území jednoho daného státu a také na základě právních norem tohoto státu. Mnohé z nich však nemají svůj vliv jen v jednom státě, ale daří se jim uskutečňovat projekty i za hranicemi státu. Pokud však chtějí mít vliv i na území jiných států, je vždy třeba svolení hostitelského státu a dodržování jeho právního uspořádání. Můžeme sem zařadit například Nadaci Světového fondu dětí zaměřující se na humanitární pomoc při katastrofách, dětské domovy a sirotčince a jiné či ASEF – Asijsko-evropská nadace, je další světovou nadací, jejíž hlavní oblastí působení je zejména společensko kulturní oblast.

[/toggle_content]

A pokud budeš chtít někdy v budoucnu přispět, ale nebudeš vědět jak a kam, navštiv portál darujspravne.cz a budeš mít jasno.

TEXT: Marie Šmídová

 

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.