Jak se naučit anglicky? Jdi na to netradičními metodami

Bez znalosti cizích jazyků se dnes málokdo obejde. Připadá ti ale, že na ně nemáš nadání nebo tě jejich výuka děsně nebaví? Neboj, existují různé způsoby, jak jejich výuku ozvláštnit a zefektivnit. Přečti si o moderních metodách, které se využívají na kurzech angličtiny.

Nelezou ti slovíčka do hlavy? Jdi na to jinak

Se začátkem nového školního roku se možná rozhodneš vyzkoušet některý z jazykových kurzů, kterých se dnes, zvláště ve velkých městech, nabízí celá řada a je složité si z nich vybrat. Některé z nich, především ve státních jazykových školách, se vyučují tradičně, existují však i takové, které využívají při výuce některé z netradičních metod. S jejich pomocí se naučíš anglicky rychleji a přirozenou cestou.

Callanova metoda

Callanova vyučovací metoda pomáhá studentům naučit se anglicky až čtyřikrát rychleji, než je tomu na běžných školách používajících klasické vyučovací metody. Od tradiční výuky se liší v mnoha směrech, především učí komunikovat v jazyce, to znamená, že dává přednost konverzační formě jazyka. Pomáhá překonávat ostych z mluvení v cizím jazyce, jenž je největší překážkou ve zvládnutí cizí řeči.

Žák je neustále zapojován do průběhu vyučovací hodiny, do konverzace v hodině a také tím, že Callanova metoda vyučuje jazyk přirozenou cestou, tedy způsobem, jakým jsme se učili v dětství svou mateřštinu. Žák nejprve napodobuje slova, slovní spojení, která předtím slyšel, potom se učí číst osvojený jazyk a nakonec píše, co umí přečíst. Pro co nejlepší konverzaci mezi studenty a učitelem i studenty navzájem je důležité také uspořádání třídy. Učitelova katedra a židle studentů jsou zde umístěny do kruhu.

Tip: Kdykoliv budeš mít příležitost využít jazyk při setkání s cizincem, neměj z toho strach, přestože tvoje znalosti nejsou dokonalé. Navíc máš dnes spoustu možností cestování do zahraničí – letenky třeba do Londýna seženeš i za cenu srovnatelnou s autobusovou jízdenkou z Prahy do Brna. Podívej se na nabídku nízkonákladových společností, které nabízejí levné letenky a vyraz komunikovat do světa!

Hodina vedená Callanovou metodou je rozdělena do několika částí. Formou otázka-odpověď lektor vysvětlí nové slovo, gramatickou vazbu či jiný gramatický jev, potom klade otázky obsahující nové učivo, na které student odpovídá s pomocí lektora. V dalších vyučovacích hodinách se všechno opakuje. Opakovací část je nejdelší a zabírá přibližně 70 procent vyučovací hodiny. Zbývající část hodiny, asi 25 procent, se čte nebo se píší diktáty.

Lektor mluví převážně anglicky rychlostí asi 200 až 240 slov za minutu (pro srovnání: běžná mluva má rychlost okolo 100 až 140 slov za minutu), což znamená, že student slyší více jak 10 tisíc slov za hodinu. Samozřejmě, že celý čas nemluví jen lektor, ale i studenti se aktivně podílejí na konverzaci v hodině. Vše, co potřebuješ, si zde osvojíš ve vyučování, odpadají domácí úkoly, domácí biflování slovíček či gramatiky. Tajemstvím úspěchu učení se jazyka je opakování a ještě jednou opakování a především získávání schopnosti mluvit v cizím jazyce bez přemýšlení.

Netradiční “Nepustilova metoda”

Tato netradiční metoda pro výuku cizího jazyka vznikla na počátku 80. let minulého století. Využívá psychologických zákonitostí, snaží se imitovat proces vývoje jazyka u dítěte. Pro dítě jsou charakteristické tři souběžné procesy: pasivní, kdy neustále vnímá a pasivně přijímá vše řečené, aktivní, kdy si dítě neustálým opakováním nejjednodušších prvků a struktur řeči aktivně buduje předpoklady pro pozdější srozumitelné vyjadřování, a integrační, kdy si dítě podvědomě mapuje gramatiku, čímž zajišťuje vznik struktur, do níž osvojené prvky ukládá.

U dospívajících a dospělých využívá Nepustilova metoda logického myšlení, které dokáže integrační proces podvědomého mapování gramatiky neuvěřitelně zkrátit, a to tak, že předvede tuto strukturu na vědomé úrovni a aktivním drilem ji převede z vědomí do podvědomí, kam vývojově patří. Díky takto zvládnuté gramatice se přejde na četbu textů v originále, což umožňuje ono pasivní přijímání učeného jazyka. Četba žáky motivuje do dalšího učení, zajišťuje také materiál pro konverzaci, uvádí do stylistiky jazyka a podporuje nenásilné rozšiřování slovní zásoby bez biflování izolovaných slovíček.

Sugestopedie a superlearning

Sugestopedie je výraz pro výuku pomocí sugestivního působení, například podprahového čtení, ve zrelaxovaném stavu, při kterém je člověk schopen lépe přijímat a uchovávat si informace. Superlearning jako nestresový systém učení, který umožňuje dosahovat vyšších výsledků učení byl objeven v polovině 60. let bulharským neurologem a psychoterapeutem Georgiem Lozanovem.

Superlearning, v dnešní době využívaný hlavně k výuce jazyků, zapojuje při učení obě hemisféry mozku, nikoliv tedy, jak je běžné při tradiční výuce, pouze levou polovinu mozku, která je kompetentní pro logicko-racionální myšlení. Pravá hemisféra odpovídá za naši fantazii, kreativitu, představivost a emoce. Takto pojaté učení vyhovuje všem učebním typům, přináší kvalitnější vnímání a posiluje paměť. Lepší zapamatování učeného je také zajištěno pomocí často se měnícího rytmu učení, které cíleně zohledňuje tělesnou potřebu regenerace sil a odpočinku, čímž zabraňuje výpadkům v koncentraci studentů.

Hudba, hry a relaxace

Prostřednictvím učení ve stavu uvolnění, nazývaného stavem alfa, lze učené lépe uložit do takzvané dlouhodobé paměti. Ke stavu alfa má studentům dopomoci hudba, která napomáhá uvolnění. V této metodě má hudba několik významů. Jednak je pomocníkem při uvolnění, ale také se s pomocí hudby dosahuje dramaturgického efektu a má významný vliv na rytmizaci vyučování.

Obsah učení je studentům z důvodu lepšího zapamatování podáván a se studenty dále procvičován pomocí různých didaktických her, které vzbuzují zvědavost a zvyšují motivaci a koncentraci. Důležitým znakem této výukové metody je také poslouchání nahrávek anglicko-českých nebo čistě anglických v hluboce relaxovaném stavu, jež působí jako dřímota podmalovaném hudbou v tempu largo. Tempo řeči nahrávek je nejdříve pomalé pro porozumění, pak rychlé pro zažití a osvojení.

Sugestivního působení využívá také výuková metoda hypnopedie, což je výraz pro proces výuky, který probíhá ve stavu hypnotického spánku na základě sugestivního působení.

Autorka: Lucie

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.